Europa står inför flera stora utmaningar när det gäller vård och omsorg; den åldrande befolkningen, den tekniska utvecklingen och medborgarnas ökande krav på kvalificerade tjänster. När Nutek, verket för näringslivsutveckling i Sverige, fick regeringens uppdrag att ta fram ett handlingsprogram för ökat entreprenörskap inom omsorg, hälso- och sjukvård valde man att fokusera på systemen i Spanien och Nederländerna.
– Vi hoppades hitta lyckade exempel på hur man främjat företagandet i andra länder, berättar Hanna Sjöberg, projektledare. Dels för att samla kunskap, dels för att inspirera svenska företagare, rådgivare och finansiärer.

Nya tjänster
I Spanien visade det sig inte finnas så många insatser med syfte att främja just vård- och omsorgsföretag. Enligt Hanna Sjöberg beror det på att den typen av företag är vanligare här och särskilda åtgärder har inte behövts på samma sätt som i Sverige. Däremot kunde man visa hur det har vuxit fram nya typer av tjänster.
– I Sverige handlar vårdföretagandet ofta om övertagandet av en vårdcentral eller ett äldreboende, säger Hanna. Medan det i Spanien utvecklas helt nya tjänster, till exempel mäklar- eller försäkringsrelaterade sådana. Och när man bygger ett äldreboende gör man det ofta från scratch.

Hanna reflekterar också över att de som driver en vårdcentral eller ett äldreboende i Spanien betraktas som vanliga företagare.
– I Sverige identifierar man sig inte som företagare utan mer som läkare eller sjuksköterska. De har haft svårt att ta till sig själva entreprenörskapet och det är därför som det efterfrågas riktade insatser för att gynna företagandet inom denna sektor.

Fler privata utförare
Medan en stor andel av den svenska vården under decennier legat på kommun och landsting, har familjen i högre grad tagit ansvar för barn- och äldreomsorg i Spanien. Spanien har haft ett skattefinansierat vårdsystem under en betydligt kortare tid än Sverige och olika reformer driver på utvecklingen mot fler privata utförare av vårdtjänster. Bland annat har ”Ley de dependencia”, som innebär ett utökat stöd till personer med permanent behov av hjälp på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder, ökat efterfrågan på vårdföretag. Av Spaniens totalt drygt tre miljoner så kallade ”autónomos” ägnar sig cirka 300 000 åt vård och omsorg, och det är den bransch som växer mest. En majoritet av sjukhusen, 60 procent, drivs i privat regi. Det samma gäller för långtidsvård och äldreomsorg där den privata sektorn står för hela två tredjedelar av driften.

Medicinsk turism
Naturligtvis påverkas utvecklingen i Spanien också av den höga andelen äldre utlänningar som bosätter sig här. Det har i sin tur även lett till ett växande intresse från utländska bolag att etablera sig och expandera på den spanska marknaden. Ett exempel är svenska Capio, som bland annat tecknat avtal att under 30 år driva ett av sjukhusen och leverera vårdtjänster på uppdrag av Madridregionen. Det talas om medicinsk turism och trenden går mot ökat samspel mellan aktörer i vård- och omsorgsbranschen och turistnäringen. Hotellkedjor och researrangörer söker samarbete med vårdgivare och tvärtom. I Andalusien och Katalonien har man nu börjat arbeta strategiskt för att främja den utvecklingen.

Smart patientkort
De få innovationsfrämjande insatserna i Spanien, med anknytning till vård och omsorg, handlar om läkemedel, medicin- och bioteknik. Åtgärderna är inte lika framträdande som i Sverige men regioner som Andalusien och Katalonien utmärker sig. I Andalusien finns till exempel den första spanska teknikparken med fokus på hälso- och sjukvård; Granada Health Science Technological Park. Även inom området eHälsa har Nutek hittat några intressanta spanska satsningar. I rapporten lyfts bland annat fram den digitala e-plattformen Diraya i Andalusien, som ger invånarna tillgång till ett så kallat smart kort. Med kortet kan andalusierna logga in sig för att läsa sin journal eller välja husläkare. Det används också för att läkare på vårdcentraler och sjukhus ska komma åt journalen och för att apotekaren ska kunna se listan över mediciner.

Vård över gränserna
EU:s ambition är att utöka den gränsöverskridande vården och omsorgen så att patienter, personal och företag lätt kan förflytta sig mellan olika länder. Hittills har dock exporten av svenska vård- och omsorgstjänster, inte varit särskilt omfattande. Tidigare nämnda Capio står för en stor andel av den export som existerar. Hanna Sjöberg anser dock att svenska företag har konkurrensfördelar och goda möjligheter att sälja sina tjänster utomlands.
– Tack vare en lång historia av en formell sektor inom barn- och äldreomsorg finns en mycket duktig yrkeskår samt kunskap om hur man bygger upp en organisation, säger hon.

I Nutek:s rapport framgår även att aktörer i både Nederländerna och Spanien bedömer att Sverige har en stark position när det gäller export av välfärdstjänster.

Läs mer på http://www.nutek.se