Beslutet om att införa en medborgarlön meddelades av ministern för Försäkringskassan, José Luis Escrivá, i april men togs egentligen redan i december 2019. Meningen är att den ska vara strukturell och permanent och regeringen jobbar nu på en överenskommelse för hur samarbetet ska se ut med de regionala och lokala myndigheterna. Basinkomsten ska gynna en miljon spanska familjer – cirka tre miljoner personer – och fokuserar på just familjer snarare än individer. Den ska stå i relation till familjetyp, antal barn och fattigdomsindex. Den totala kostnaden beräknas uppgå till 5,5 miljarder euro per år, lite mer än hälften av pensionerna per månad, och kommer sjunka med tiden i takt med att den ersätter andra bidrag. Det skriver tidningen El País.

Ansvariga för att utarbeta kriterierna och upplägget är departementet för Integrering och social trygghet med José Luis Escrivá i spetsen, samt Skattedepartementet och María Jesús Montero, i samarbete med Arbetsdepartementet med Yolanda Díaz och Socialdepartementet med Pablo Iglesias. Samarbete har nu inletts på nationell, regional och lokal nivå för att synkronisera de olika ansvarsområdena. Verkställandet ska ske i maj och åtgärden blir ett permanent verktyg för att garantera en basinkomst för familjer med mycket låga eller inga intäkter alls.

Hur stor medborgarlönen blir är inte bestämt ännu men det talas om mellan 400 och 500 euro per månad och att kraven ska vara en inkomst på max 200 euro i månaden per person eller 450 euro per familj. Enligt tidningen La Razón lever 2,5 miljoner familjer (5,4 procent av befolkningen) i svår fattigdom och ytterligare tolv miljoner (25 procent) befinner sig på tröskeln. Den ekonomiska krisen till följd av Covid-19 kan komma att öka arbetslösheten till 25 procent, vilket skulle leda till att en stor del av de tolv miljonerna passerar tröskeln.

Enligt myndigheterna är basen för medborgarlönen redan fastställd och bygger på tolv olika familjetyper, för att täcka in alla dem som lever i fattigdom. Bidraget kommer tillåta en parallell löneinkomst under några månader, för att sporra integreringen på arbetsmarknaden istället för tvärtom. För att godkänna vem som har rätt till bidraget ska hushållets samtliga inkomster tas med i beräkningen, dessutom granskas familjens övriga tillgångar. Detta tillsammans med ett nära samarbete mellan Försäkringskassan och Skatteverket ska motarbeta bedrägerier, samt bekämpa den informella ekonomin.

Den nya överenskommelsen i Eurogruppen och tillgången till Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) för att bekämpa direkta och indirekta konsekvenser av pandemin, kan komma att utgöra en källa till resurser för åtgärden.

Luis de Guindos, vice ordförande i Europeiska Centralbanken, stöttar medborgarlönen men anser att den endast borde vara en temporär lösning som ett svar på Coronakrisen. Arbetslösheten är ett av Spaniens största problem och de Guindos betonar vikten av sociala skyddsmekanismer och anser att medborgarlönen kan fungera som tillfällig åtgärd för att säkerställa att ingen blir utan inkomst.

Enligt tidningen El País tror de Guindos att ekonomin återhämtar sig om några månader och han ser det som fundamentalt att så många företag som möjligt överlever till dess. Han betraktar dock arbetslösheten som det största problemet och menar att det är avgörande med ett fungerande välfärdssystemen; pensioner, arbetslöshetsersättning och en tillfällig basinkomst.