Hur har ni ställt om?

MK: Skollokalerna är tomma och lärarnas arbete sker genom fjärr- och distansundervisning, från sina respektive hem.

DJN: Vi fick en skoldag för att förbereda eleverna för distansstudier och att skicka hem material, läromedel och datorer. Vi hade redan då en plan för distansstudierna. Med tiden har den reviderats efter lärarnas insikter och föräldrars önskemål. Vi genomförde en enkät ganska tidigt kring hur studierna fungerade och i maj gjorde vi en till. Det är en speciell situation och vi förstår att vårdnadshavare måste stötta sina barn.

AH: Skolcampus är stängt, men skolan är helt öppen online. Det har varit fantastiskt att se övergången från klassrumsbaserad inlärning, till lektioner via Laude San Pedro Online. Förutom lektionerna har vi en virtuell administrationsservice så att vi kan stötta elever och familjer under denna svåra tid. Vi hade till och med vårt första Öppet hus online, i vilket 13 familjer deltog. Vi har gjort regelbundna undersökningar för att veta var trycket ligger, så vi kan anpassa systemen.

Hur jobbar ni och vad erbjuder ni i olika årskurser?

MK: Undervisningen i sig anpassas till ålder och årskurser, i enlighet med vad som är lämpligt.

DJN: Vi har arbetat blandat med Google meet för möten mellan elever och lärare, uppgifter i Google classroom, vanliga arbetsböcker och andra digitala läromedel. Varje klass har ett dagsschema med länkar till respektive ämne och ett tidsschema att följa. Förskolan startade en blogg med videos med genomgångar, språklekar i svenska, engelska och spanska, matematik samt temaarbeten.

AH: Idrottsavdelningen erbjuder träningsklasser varje morgon och håller nu på att ta fram ett träningsprogram som familjerna kan göra hemma. Alla elever har sina morgonsamlingar med respektive klasslärare och de uppskattar att se sina vänner på skärmen. Lärarna följer sin läroplan. Vi utvärderar eleverna och har till och med skrivit de första skolrapporterna. De yngsta barnen på 2,5-6 år hade svårt att koncentrera sig längre stunder online, så vi anpassade deras schema. Vi har också ändrat vissa tider, så att familjer med flera barn kan äta lunch samtidigt.
 
Hur har det fungerat hittills?

MK: Generellt mycket bra. Planeringen inför nedstängningen var god och utlämning och information fungerade bra. Det problematiska var att man inte visste hur länge undantagstillståndet skulle vara. Längden påverkar tillgången till läromedel och arbetsmaterial. Det underlättades av personalens resursrika pedagogik och att förlag och andra företag kopplade till skolverksamhet öppnat upp sitt material, till stora delar gratis. D​en administrativa bördan för lärarna har ökat väldigt mycket. Vidare är det självklart ​en utmaning för lärarna, när många vårdnadshavare sitter mitt i klassrummet och i vissa fall vill vara delaktiga. Samtidigt ger det vårdnadshavarna värdefull insyn och förståelse för lärare och elevers situation.

DJN: Bra, men vi förstår att det varit svårt för många att ha barnen hemma, samtidigt som många har egna arbeten. Lärarna har varit fantastiska. De ställde blixtsnabbt om och har lagt ned mycket tid på att det ska fungera så bra som möjligt. Allt går inte att göra, men det tar vi igen i höst. Barnen har lärt sig mycket annat den här tiden, som studieteknik, eget ansvar, tidsbegrepp, planering av sina egna uppgifter samt teknik.

AH: Generellt väldigt bra – särskilt med tanke på vad som krävdes för att vi skulle kunna lansera Laude San Pedro Online. Vi utvecklade en nätbaserad inlärningsplattform och utbildade personalen. Vi undersökte vem som behövde låna utrustning och IT-avdelningen förberedde datorer, Chromebooks och mobiltelefoner så att personal och familjer kunde jobba hemifrån. Det var som en militäroperation, för att få allt klart så att undervisningen kunde fortsätta. Det är ett fullständigt program och barnen har lärt sig fantastiska studietekniker online. De loggar in i virtuella klassrum och laddar upp sina uppgifter. De utvecklar sin personliga flexibilitet, studieteknik och planerar sin tid mer självständigt.

Hur har elever och föräldrar reagerat?

MK: Alla har reagerat på situationen, en majoritet med uppskattning. Lärarna har fått en strid ström av uppskattning för sitt arbete och engagemang. Som i alla abrupta omställningar är det svårt att hundraprocentigt förutse behovet, i vårt fall innebar det att i några flerbarnsfamiljer saknades det datorer, att personalen skulle komma ihåg att alla familjer inte har skrivare. Vi har fått igenom utlåning av skolans datorer till dem som behöver det. Ju yngre eleverna är desto högre krav ställer det på vårdnadshavarna, som dessutom i vissa fall har egna jobb att sköta. Vidare har vi flerbarnsfamiljer som inte har förutsättningar att hjälpa alla barn i ett hushåll samtidigt och vissa enbarnsfamiljer som vill ha mer skolarbete. Kombinationerna är väldigt många och det är en oerhört komplex uppgift för pedagogerna att lösa, en uppgift de utfört med bravur.

DJN: Alla har påverkats olika och har olika förutsättningar att stötta sina barn, vilket vi förstår. Många har varit väldigt hjälpsamma och förstående för att det är en mycket speciell situation som vi inte rår på och vi försöker göra det bästa för eleverna.AH: De har varit underbara. Det är otroligt att vi har så många lärare och elever som alla arbetar hemifrån, enade i sin målsättning att slutföra läsåret. Vi har fått många uppskattande meddelanden. Det finns såklart utmaningar och skolans team finns här för dem som kämpar eller behöver extra hjälp. Det är svåra tider och vi förstår den känslomässiga stress och oro som alla befinner sig i just nu.
 
Har ni erbjudit någon rabatt av skolavgiften?
MK: På vårstämman som genomfördes på distans, beslutades att återbetalning ska ske för skollunch som inte kunnat serveras. Dessutom ska del av skolavgifterna för förskolan återbetalas. Det är viktigt att komma ihåg att undervisningen fortgår. även om formen för den har ändrats. Varken elever, vårdnadshavare eller skolan har valt denna ändring, vi har ställts inför en nödvändighet av att bedriva undervisningen på distans.

DJN: (Avstår att svara på frågan, då de först vill informera föräldrarna.)

AH: Vi har tagit bort avgiften för skollunchen och erbjudit olika stöd med upp till 50 procent reduktion för att hjälpa familjerna. Det har varit möjligt tack vare att vi är en del av International Schools Partnerships (ISP) och hela gruppen har hjälpt till att stötta familjer som väntar på att kunna öppna sina företag igen. Vi har sagt från början att så länge alla är säkra och friska, kan allting annat hanteras över tid.

Har ni haft familjer som lämnat skolan under karantänen?

MK: Ingen elev har under pågående läsår avslutat sin utbildning på skolan.

DJN: En del har stannat i Spanien och en del har åkt till Sverige och fortsatt sina studier på distans. Några har valt att återgå till en skola i Sverige.AH: Väldigt få, vilket är fantastiskt. Några familjer har återvänt till sina hemländer, men barnen följer undervisningen online. Några av de yngsta tyckte det var svårt och kommer tillbaka när skolan öppnar igen.  

Hur planerar ni för framtiden?

MK: Vi har under hela undantagstillståndet planerat för alla eventualiteter, med tydlighet, långsiktighet och denna planering fortsätter. Vi planerade redan några få veckor in i undantagstillståndet för ett ”worst case scenario”, som gick ut på att inga elever skulle få gå tillbaka till skolan detta läsår, vilket tyvärr blev fallet. Vi känner oss lugna inför betygssättning och avslutning av terminen. Inför nästa läsår räknar vi med att skolan är igång från avsett datum.

DJN: Vi planerar att starta i september som vanligt. Vi får se om vi får några konkreta direktiv om hur skolor ska bedrivas. Förhoppningsvis får vi en vanlig höst, där eleverna kan få undervisning i skolans lokaler. Vi längtar alla tillbaka till skolan och kommer starta upp med ny energi efter sommaren.


AH: Vi har ett team som arbetar för att planera och förbereda avslutningen av läsåret. Samma grupp jobbar redan på våra öppningsplaner så att vi kan välkomna elever, personal och familjer tillbaka till campus på ett säkert och kontrollerat sätt. Parallellt har vi våra stödpartners som jobbar för ”riktlinjer för bästa praxis” från våra systerskolor runt om i världen.

Ni följer svensk läroplan, hur fungerar det för er som inte har någon fysisk närvaro alls?

MK: Stödmaterialet utgår från distansundervisning och jämför inte vem som har distansundervisning mest. Vi har utvärderingar veckovis och verksamheten fungerar i enlighet med vad läroplanerna stipulerar. Pedagogerna är medvetna om vilka elever som behövt och behöver hjälp även under fjärr- och distansstudier, i viss mån har det individuella stödet faktiskt ökat. Det positiva är att eleverna är närvarande och delaktiga i undervisningen lika mycket om inte mer än förr. Förlusten är naturligtvis att sakna sina vänner och den sociala interaktionen på skolan. Elevhälsan erbjuder stöttande samtal för dem som så önskar, vi har även erbjudit vårdnadshavare och personal möjlighet till detta med skolkurator.

DJN: Vi påverkas inte alls av hur skolor har det idag i Sverige. Redan tidigt tog skolverket beslut om att inga nationella prov skulle genomföras denna termin, vilket underlättade för oss som sattes i karantän. Övriga prov har vi kunnat göra på distans och bedömningarna görs precis som vanligt.