2021-10-15 16:10:43
Om det inte finns testamente så utgår jag från att bröstarvingar ärver 100%.
Eller är frågan hur mycket du kan testamentera bort
Gilbert

2021-10-17 08:43:59
Ärvdabalken 7:1. Enligt svensk arvsrätt är bröstarvinges laglott 50% av arvslotten.
I Spanien gäller Codigo civil, Civillagen, men också flera regionala speciallagar för olika geografiska områden.

Ur justice europa:
"Laglotter tillhörande barn och släktingar i nedstigande led består av två tredjedelar av faderns och moderns kvarlåtenskap. De får dock använda en av de två tredjedelarna av laglotten för att förbättra arvet för sina barn eller släktingar i nedstigande led. Den återstående tredjedelen får fördelas fritt. Den består i att en rätt till hela kvarlåtenskapen överlåts, eftersom den, med några få undantag, i allmänhet är pars bonorum."

Läs här:
https://e-justice.europa.eu
HVH

2021-10-17 11:55:10
Kan änka behålla arvslott i förhållande med särkullebarn
Emma