Vad är räntegolv?
I avtal om hypotekslån är det vanligt att det finns en klausul om ett räntegolv, på spanska kallad cláusula suelo. På så vis försäkrar sig banken om att räntan för ett hypotekslån aldrig är under en viss nivå, oavsett hur referensräntan (vanligtvis Euribor) stiger eller sjunker. Hittills har det varit vanligt med finstilta klausuler om räntegolv i avtal om hypotekslån. Detta har drabbat konsumenter som i vissa fall inte har varit tillräckligt informerade om vad de har skrivit under.

Är klausuler om räntegolv giltiga eller ogiltiga?
Enligt spansk domstolspraxis är klausuler om räntegolv giltiga, förutsatt att konsumenten har fått tydlig information och därmed kan identifiera klausulen om räntegolv såsom en avgörande faktor i avtalet och känt till den verkliga risken av de föränderliga räntesatserna.
Dock finns det domstolsbeslut som fastställer att klausuler om räntegolv är ogiltiga i vissa fall. Nedan följer en sammanfattning av de senaste årens mest relevanta domstolsbeslut om räntegolv:

Den spanska Högsta domstolen fastställer i en dom av den 9 juni 2013 (STS 241/2013) att bankerna som målet gäller måste ta bort de ogiltiga klausulerna från sina avtal och upphöra att tillämpa de ogiltiga klausulerna om räntegolv. Några av skälen som resulterade i ogiltigförklaring var:
– Bristfällig information till konsumenten.
– Formulering av klausulen på så vis att räntegolvet har en direkt koppling till ett räntetak (en maximal ränta).
– Placeringen av klausulen i det finstilta bland en mängd annan information.
– Avsaknad av exempel som illustrerar tänkbara scenarier, innan avtalet undertecknas.
– Brist på tydlig information om kostnaden i jämförelse med andra produkter från samma bank eller låneinstitut.

Den 24 mars 2015 kommer en ny dom från spanska Högsta domstolen (STS 138/2015). Skälen i den tidigare domen upprepas delvis och ny rättspraxis fastställs, nämligen att ogiltigheten ska ha retroaktiv verkan från den 9 juni 2013. I praktiken innebär det att konsumenter som har drabbats av ogiltiga räntegolv kan kräva att få tillbaka räntebelopp som banken har inkasserat otillbörligen, sedan den 9 juni 2013.
Frågor kring räntegolvens giltighet eller ogiltighet, och framförallt effekten av ogiltigheten (retroaktiviteten) har varit mycket omdebatterade och de spanska domstolarna har inte varit eniga i sin tolkning av regelverket. Under våren 2015 skickade en domstol i Granada två prejudiciella frågor till EU-domstolen, för att ta reda på om spanska Högsta domstolens praxis (nämligen att begränsa retroaktiviteten till den 9 juni 2013) var förenlig med gemenskapsrätten.

Den 21 december 2016 kom beskedet från EU-domstolen, som fastställer att spansk nationell rättspraxis inte är förenlig med gemenskapsrätten, i fråga om retroaktiv verkan av ogiltiga klausuler om räntegolv. Följden av beskedet från EU-domstolen är att konsumenter som har drabbats av oskäliga klausuler om räntegolv kan kräva tillbaka räntebelopp som banken har inkasserat otillbörligen, från tidpunkten då hypotekslånet tecknades.

Hur kan konsumenter få upprättelse, om de har drabbats av oskäliga klausuler om räntegolv?
Med tanke på att EU-domstolens utslag från den 21 december 2016 påverkar ett stort antal konsumenter i Spanien, har den spanska regeringen tagit fram ett instrument med brådskande åtgärder för konsumentskydd (Real Decreto-ley 1/2017) som trädde i kraft den 21 januari 2017. Syftet med detta instrument är att främja tvistlösning utanför domstol, alltså frivilliga överenskommelser mellan konsument och bank.
Instrumentet fastställer att banker och andra låneinstitut måste införliva ett system för reklamationer, och säkerställa att samtliga konsumenter som har en klausul om räntegolv får information om reklamationssystemet.

Användning av bankens reklamationssystem är frivilligt för konsumenten, som alltid har möjlighet att få sin sak prövad i domstol. Dock är reglerna om rättegångskostnader utformade för att främja tvistlösning utanför domstol. Därför är det en god idé att i första hand använda sig av bankens reklamationssystem och i andra hand gå vidare till domstol.

Observera att detta är en förenklad sammanfattning om räntegolv i spanska hypotekslån. Du bör ta hjälp av en jurist eller advokat om du anser att du har drabbats av en oskälig klausul om räntegolv och vill reklamera detta.

Läs artikeln "Bankerna nere för räkning":
http://www.sydkusten.es

Charlotte Andersson
Jurist & Abogada
http://www.linguaiuris.com