En granskning som gjorts av tidningen El País visar att omkring 30 procent av alla omprövade fall, med anledning av den nya lagen, leder till straffreduktioner. Statistiken är inte komplett, då varken Baskien eller Katalonien lyder under inrikesdepartementet och därför saknas detaljer från dessa två autonoma regioner.

Av de siffror som finns att tillgå framgår att nära 4.000 personer tjänar straff i Spanien för våldtäkt. Hit räknas inte personer som dömts för både våldtäkt och mord och inte heller de vars straff ännu inte vunnit laga kraft. Av de kända fallen har omkring 40 procent ansökt om att få sina straff omprövade och knappt en tredjedel av dessa har alltså beviljats någon form av reduktion. Enligt El País är sänkningarna på i genomsnitt 2,5 års fängelse och i ett fall, där en person dömdes för två fall av våldtäkt, är den sammanlagda straffreduktionen på 5,5 år.

Statistiken visar vidare på stora skillnader mellan olika områden, där en del regioner förkastat flertalet ansökningar om straffreduktioner, medan andra godkänt mer än hälften. Den nya lagen innebär att alla sexuella relationer som inte har samtycke från samtliga parter klassas som våldtäkt. Därmed har termen sexuellt ofredande slopats från brottsbalken och istället har en del våldtäktsbrott fått sänkta straff, jämfört med den tidigare brottsbalken. Det är det senare som skapat ett kryphål som lagstiftarna inte förutsett och som möjliggjort för hundratals redan dömda sexförbrytare att åtnjuta straffsänkningar. Detta försöker regeringen nu reparera genom en ny lagreform, men i vilket fall kan den inte riva upp de straffreduktioner som redan skett.