Stödet från EU-fonderna Next Generation hade som syfte att skapa 12.000 nya gratisplatser i offentliga förskolor. Regionstyret som leds av Juanma Moreno (PP) väljer dock att subventionera befintliga privata förskoleplatser, i ett försök att bevara den stora nätverken av privata förskolor som finns i regionen. Beslutet har väckt både förvåning och kritik.

Med mer än två tredjedelar av det tidiga utbildningssystemet som drivs av privata enheter, ofta småföretag, skulle skapandet av nya offentliga förskoleplatser potentiellt hota dessa etableringars överlevnad. Det nuvarande systemet, som utvecklades under en tid då offentliga förskoleplatser var bristfälliga, inriktades på att subventionera familjernas kostnader istället för att bygga ut det offentliga nätverket.

Med hänvisning till att det redan finns ett överskott på platser – med 20.000 outnyttjade av de totalt 120.000 – argumenterar det andalusiska regionstyret att det inte finns något behov av att skapa fler. Istället har fokus lagts på att öka subventionerna för att göra de befintliga platserna mer tillgängliga, vilket skulle kunna höja andelen placerade barn i åldrarna 0 till 3 år till nära 90 procent.

Beslutet är ytterst kontroversellt. Kritiker, inklusive flera fackföreningar, ifrågasätter visheten i att avstå från dessa EU-medel, speciellt i ljuset av ett parallellt beslut att höja priset på maten i förskolorna, en kostnad som regeringen lovar att täcka genom ökade subventioner.

För ytterligare information, läs den fullständiga artikeln i tidningen El Diario.es.