Att människor har konsumerat hallucinogena droger runt om i världen genom historiens gång har varit känt sedan länge. Tidigare undersökningar av droganvändning under förhistorisk tid i Europa har främst baserats på indirekta indicier, som förekomsten av hallucinogena växter i konstverk eller arkeobotaniska rester.

Nu visar en färsk studie att människor i Spanien brukade substanser med hallucinogena effekter redan för 3.000 år sedan. Det speciella med den här studien är att den är baserad på konkreta bevis. Forskarna har studerat kvarlevor som har hittats på en gravplats på Menorca. Upptäckten visar att det fanns mänsklig aktivitet vid grottan Es Càrritx, som ligger på öns sydvästra sida. I grottan har över 200 gravar hittats med rester från både män och kvinnor i alla åldrar. Forskarna tror att platsen användes för jordfästning i cirka 600 år, fram till 800 före Kristi födelse.

Det är framförallt hår bland kvarlevorna som har analyserats i studien. Fyndet av människohår från den här tidsepoken på den aktuella platsen är sällsynt, men år 1995 gjorde två grottforskare en häpnadsväckande upptäckt i Es Càrritx-grottan. De fann rörformade behållare, gjorda av trä eller horn, som innehöll avklippt hår. Lockarna som hittades var rödfärgade. Att färga håret rött på de avlidna, med antingen ockrapigment eller växter, antas ha varit en del av forntidsmänniskornas begravningsritual. National Geographic skriver att de ovanliga hårritualerna kan ha ägt rum under en tid av kulturell förändring på ön, som ett sätt att bevara de lokala traditionerna.

Genom att analysera håret har forskarna nu kunnat påvisa att människorna som bar det blev höga på växter och buskar med hallucinogena effekter. Analysen av håret visade på rester av tre psykoaktiva substanser. Två av dem var atropin och skopolamin, ämnen som kan utvinnas ur potatisväxter och som kan orsaka delirium och vanföreställningar. Det tredje ämnet var efedrin, som kommer från flera olika efedraväxter. Efedrin frisätter noradrenalin i det centrala nervsystemet och har en liknande effekt som amfetamin. Brukare får ett ökat energipåslag och känslor av eufori. Substansen kan även orsaka hallucinationer.

Forskarna tror att drogerna användes i samband med ritualer i grottan, troligtvis under ledning av någon form av schaman som kunde kontrollera drogernas bieffekter. En överdosering av substanserna kan nämligen orsaka dödsfall.

Omkring 800 före Kristus förändrades de sociala strukturerna på Menorca. Arkeologiska fynd visar på en befolkningstillväxt, samt att de tidigare begravningsplatserna övergavs. Forskarna skriver att det är möjligt att vissa individer som inte ville överge den gamla ordningen gömde föremål av rituell betydelse, som rören med det avklippta håret, i Es Càrritx-grottan som ett sätt att bevara dem för framtida bruk.

Studien, som heter “Direct evidence of the use of multiple drugs in Bronze Age Menorca (Western Mediterranean) from human hair analysis” publicerades tidigare i år i tidskriften Scientific Reports.