Försvaret uppger att det finns allvarliga misstankar om att pojken inte dog vid fallet, utan att han skulle ha orsakats kraftiga skallskador när räddningsarbetarna försökte slå hål på det jordlager som täckte hålet på 70 meters djup. En videofilm visar hur en tung maskin upprepade gånger slår på jordlagret.

Försvarsadvokaterna menar att slagen kan ha orsakat de skallskador som pojken befanns ha och de kräver därför en granskning av den maskin som brukades. Detta skulle dock försena utredningen kraftigt.

Både åklagarämbetet och Julens föräldrar motsätter sig försvarets krav och åberopar bland annat att det fortfarande återstår rapporter från obduktionen som kan klargöra en exakta dödsorsaken, utan att behöva tillgripa en undersökning av maskineriet.