Även om Málagaborna är nöjda och glada lyfter enkätdeltagarna även fram vad de anser vara problem som oroar dem; renhållningen (43 procent), arbetslösheten (23 procent), Covid-19 (13,7 procent), trafiken (11,7 procent) och parkeringsmöjligheter (10,9 procent). En annan fråga som bekymrar är fastighetspriserna i provinsen. De områden som minst oroar Málagaborna är rasism, social uteslutning, ojämlikhet, fattigdom och vattenkvaliteten.

Stadens invånare är i generella termer positiva till turismens roll, drygt 90 procent värderar den mycket positivt. Likaså uppskattas mycket det arbete som gjorts på huvudgatan Alameda samt utökningen av antalet gågator i centrum.

Enkätsvaren speglar även Málagabornas vanor som antalet timmar de sover (i snitt 6,5 timmar per dygn), hur mycket de läser (sex böcker per år) och deras shoppingvanor (de flesta handlar i huvudsak främst i närområdet och i kvartersbutiker). Det skriver tidningen La Opinión de Málaga.