I samband med regeringsförhandlingarna har Yolanda Díaz, som tillika är andra vice regeringschef, introducerat ett initiativ som hittills inte hunnit realiseras. Ambitionen är att verkställa artikel 129.2 i den spanska grundlagen. Artikeln föreskriver att staten ska främja arbetstagarnas möjlighet att påverka och delvis ha andelar i de företag de arbetar inom. Det nya regeringsavtalet mellan PSOE och Sumar inkluderar att fackförbunden ska få en fast plats i företagens beslutande organ, särskilt i styrelserummen. Det skriver tidningen El País.

Denna ambition är inte ny. Redan under majdemonstrationerna förra året tog Yolanda Díaz upp frågan, men möttes av motstånd från arbetsgivarorganisationerna. Motargumenten pekar på att frågan om facklig representation i styrelserna bör förbli en fråga för interna företagspolicyer, snarare än att regleras genom lag.

Initiativet har dock fått nytt liv under Spaniens ordförandeskap i EU-rådet, där diskussioner förts för att nå samstämmiga slutsatser i Europeiska rådet. Målet är att följa exempel från andra europeiska länder som Tyskland, där ett framgångsrikt system för medbestämmande, eller "Mitbestimmung", har varit på plats i nästan 50 år, och där fackförbunden spelar en signifikativ roll i företagsledningen.

Trots tydliga förebilder finns det ännu ingen konsensus om den bästa modellen. Representanten för fackföreningen CC.OO Mari Cruz Vicente hävdar att arbetstagarnas representation i styrelserna är avgörande för att säkerställa att företagen tar hänsyn till deras situation när strategiska beslut fattas. Men för att realisera detta nya lagförslag krävs kulturella förändringar inom både företagsledningen och bland arbetstagarnas företrädare.

Enligt Jesús Cruz Villalón, professor i arbetsrätt vid Sevillas universitet, är det viktigt att sådana förändringar genomförs i samråd med arbetsmarknadens parter och att den fackliga representationen i styrelserna skiljer sig från den på företagsnivå, där fokus oftast ligger på kortare och mer omedelbara arbetsfrågor. Han föreslår att införandet sker stegvis, kanske med början i de statliga företagen och sedan hos de större privatbolagen, med över 500 anställda.

Även om riktlinjerna för hur Yolanda Díaz förslag ska genomföras är tydliga, finns det en förståelse för att denna övergång bör ske gradvis, medger Vicente från CC.OO. Med tanke på att detta är ett helt nytt område som aldrig tidigare diskuterats vid förhandlingsbordet, är det en resa som börjar med osäkerhet men också med potentialen för betydande förändringar i det spanska näringslivet.