Den första riksomfattande studien av föroreningarnas negativa hälsoeffekter i Spanien är alarmerande. Den omfattar åren 2000 till 2009 och finner att av de registrerade dödsfallen om skylls föroreningar orsakades 90 procent av värden som ligger under den gräns som fastställts av Världshälsoorganisationen WHO. Den är på 50 mikrogram partiklar per kubikmeter luft.

Hittills har det saknats tillförlitliga siffror som i detalj anger luftföroreningarnas inverkan på den spanska befolkningens hälsa. Studien beräknar dödligheten till i genomsnitt 2 680 om året, men en annan studie för året 2012 anger att så många som 6 683 människor avled som en direkt konsekvens av föroreningarna.

Omkring en femtedel av dödsfallen orsakas av andningssvårigheter, en femtedel av hjärt- och kärlbesvär medan övriga av att luftföroreningarna förvärrar olika befintliga hälsoproblem.