1. Vad är det lagen reglerar?
Eutanasi, eller aktiv dödshjälp, är en handling som utförs av vårdpersonal för att avsluta livet för en patient som önskat detta. Det gäller allvarliga, kroniska och fysiskt begränsande tillstånd eller obotliga sjukdomar som orsakar ett oacceptabelt lidande. Lagen beskriver möjligheten att inom denna specifika kontext, skriva ut eller förse patienten med en substans för att denne på egen hand ska kunna orsaka sin egen död, ett medicinskt assisterat självmord.

2. Vem kan ansöka om eutanasi?
Lagen kräver att personen har spansk nationalitet, laglig hemvist i Spanien eller är folkbokförd i landet sedan minst tolv månader tillbaka. Vidare måste hen vara myndig och vid sina sinnes fulla bruk vid tillfället för ansökan. Om personen i fråga inte är vid medvetande, kan lagen appliceras om personen i förväg ansökt om eutanasi genom ett så kallat livsslutsdirektiv. I så fall är det antingen en i direktivet utsedd person, alternativt ansvarig läkare, som gör själva ansökan.

3. Hur säkerställs att personen agerar av egen fri vilja?
Om personen är vid medvetande måste den först ansöka om eutanasi två gånger skriftligen (eller på annat sätt som kan registreras om personen inte är kapabel att skriva), med minst 15 dagars mellanrum samt göra klart att det inte sker på grund av någon form av yttre påverkan. Efter den första ansökan går ansvarig läkare tillsammans med patienten igenom diagnos, möjliga behandlingsmetoder och förväntade resultat samt alternativ för palliativ vård. Läkaren måste vara säker på att patienten förstår all information. Därefter ska patienten åter bekräfta sin vilja att dö.

Även efter den andra ansökan hålls ett möte mellan läkare och patient för att säkerställa att den senare verkligen förstår vad hen ber om. Det innebär att patienten vid fyra olika tillfällen måste bekräfta sitt beslut, alla måste finnas med i patientjournalen. Även efter att utvärderingskommittén har godkänt förfarandet måste patienten än en gång styrka sin vilja. Patienten kan när som helst välja att stoppa processen.

4. Vem godkänner förfarandet?
Först av allt bör patienten ha sin läkares samtycke. Denne ska i sin tur be om ett yttrande från en annan läkare som har relevant utbildning för patientens sjukdomstillstånd, men som inte ingår i samma läkarteam som ansvarig läkare. Därefter utser kommittén två experter som utvärderar frågan (en av dem ska vara jurist). Om båda är överens fortskrider processen. Om de inte är överens, måste beslut tas gemensamt i kommittén. När ansökan är godkänd meddelas ansvarig läkare, som därmed kan tillämpa eutanasi eller assistera självmord. Om ansökan avslås, kan patienten överklaga.

5. Hur lång tid tar processen?
För att följa de olika stegen måste det först passera 15 dagar mellan den första och andra ansökan. Därefter har ansvarig läkare 24 timmar på sig att rådfråga en annan läkare, som i sin tur har tio dagar på sig att svara. Därefter kan tre dagar passera innan beskedet meddelas kommittén som sedan har två dagar på sig att utse experterna. De sistnämnda har sju dagar på sig för sin utvärdering och ytterligare två för att meddela sitt beslut. Totalt kan det passera 40 dagar från den första ansökan tills ansvarig läkare får grönt ljus. Till det kan läggas ytterligare några dagar för att förbereda själva genomförandet.

6. Vem är och vilken utbildning har medlemmarna i kommittén?
Den så kallade “Comisión de Garantía y Evaluación” (Garanti- och utvärderingskommittén) är den stora skillnaden mellan den spanska eutanasilagen och de övriga som finns i Europa (Holland, Belgien och Luxemburg), som baserar beslutet på patientens läkare samt ytterligare två läkares utlåtande. Det ska upprättas en kommitté per region. Lagen fastställer att den ska vara tvärvetenskaplig och bestå av minst sju medlemmar, däribland läkare och jurister. Hälsovårdsdepartementet och kommittéordföranden ska träffas årligen för att enhetliggöra kriterier och utbyta god praxis.

7. Var och vem utför handlingen?
Dödshjälpen kommer både att kunna genomföras på allmänna, privata eller statligt finansierade sjukhus och i patientens hem. Själva utförandet sker under ledning av ansvarig läkare.

8. Vilka andra länder tillåter eutanasi?
Förutom i ovannämnda Beneluxländer, finns ytterligare tre länder med lagar gällande aktiv dödshjälp; Kanada samt flera stater i USA och Australien. Nya Zeeland har nyligen godkänt en lag som träder i kraft 2021. I en resolution från den konstitutionella domstolen i Colombia fastställs att eutanasi är lagligt, men parlamentet har ännu inte godkänt någon lag som reglerar förfarandet. I Schweiz finns ett legalt kryphål som möjliggör assisterat självmord.

9. Kan läkaren vägra?
Enligt lagen kan vårdpersonal som är direkt involverad i den aktiva dödshjälpen, välja att inte medverka. Invändningen måste uttryckas i förväg och skriftligen. Det är hälsovårdsmyndighetens plikt att se till att detta inte påverkar tillgången och kvaliteten på utförandet av eutanasi.

10. Hur ser stödet för lagen ut?
Lagförslaget fick ett brett stöd i kongressen med 198 röster för, 138 emot samt två nedlagda röster. Förutom de partier som vanligtvis stödjer regeringen röstade även Ciudadanos, Junts per Catalunya och CUP för lagen. PP, Vox och Unión del Pueblo Navarro röstade emot. Enligt den senaste opinionsundersökningen 2019, stöds lagen av 87 procent av den spanska befolkningen, det vill säga även av många av dem som röstar till höger samt praktiserande katoliker.

Bland vårdpersonalen visar de senaste undersökningarna att lagen stöds av minst 65 procent. Däremot har läkarförbundet OMC motsatt sig lagen, likaså katolska kyrkan och den spanska bioetiska kommittén. Patientföreningarna har inte definierat ett ställningstagande utan överlåter beslutet till de berörda personerna. FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, har kritiserat att eutanasi tillåts i fall av allvarliga funktionshinder. Lagen nämner dock inte ordet funktionshinder, utan talar om det oacceptabla lidande som kan orsakas av ett funktionshinder.