Socialdepartementet har remitterat en promemoria för att skapa trygghet för pensionärer som har svensk garantipension och bor i ett annat EU-medlemsland. Möjlighet till utbetalningar ska enligt förslagen förlängas till utgången av 2020.
– Människor ska inte hamna i kläm i tider av osäkerhet, och stora förändringar ska inte ske över en natt. Därför tar vi ansvar för de garantipensionärer som har bott och arbetat i Sverige men i dag bor utomlands, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Regeringen har tillsatt en utredning (Garantipensionsutredningen, S 2018:14) som ska analysera och lämna förslag till hur garantipensionen ska fungera och regleras i framtiden. Detta efter en dom från EU-domstolen i december 2017 som innebär att det saknas stöd för Sverige att betala ut garantipension till pensionärer som bor i ett annat medlemsland. Riksdagen har tidigare beslutat att garantipension och garantipension till omställningspension under en tidsbegränsad period till utgången av 2019 ska kunna betalas ut till personer bosatta inom EU/EES och i Schweiz.

Eftersom Garantipensionsutredningen inte lämnar sitt slutbetänkande förrän i slutet av året föreslås nu att den tillfälliga lagen förlängs ytterligare ett år, till utgången av 2020. Det innebär att cirka 43 000 pensionärer bosatta i EU/EES och Schweiz får garantipension fortsatt utbetald till utgången av 2020.

Föranlett av Storbritanniens pågående EU-utträde föreslår regeringen även en förlängning av utbetalningen av garantipension och garantipension till omställningspension till personer bosatta i Storbritannien, vilket berör cirka 1 700 personer. Förslaget innebär att även personer i Storbritannien som får garantipension eller garantipension till omställningspension kommer att fortsätta få förmånerna utbetalda till utgången av 2020. Syftet är att de som får garantipension i Storbritannien ska få samma förutsättningar att överväga, planera och fatta väl avvägda beslut som personer med andra socialförsäkringsförmåner.

Förlängningen av utbetalningen till Storbritannien ska komma i fråga endast om landet lämnar EU med ett utträdesavtal. Vid en avtalslös så kallad hård brexit kommer förmånerna att sluta utbetalas vid utgången av 2019.

Se tidigare artikel i Sydkusten om garantipensionerna:
https://www.sydkusten.es

Källa: Socialdepartementet