Församlingen på Costa del Sol har skakats av konflikten sedan förra våren mellan på ena sidan den tidigare kyrkoherden samt kyrkoassistenten, Mikael Jönsson respektive Lena Ottosson och på andra sidan Svenska kyrkan i Utlandet SKUT. Tvisten om parets anställningskontrakt blev ett fall för Uppsala tingsrätt, men slutade i januari med en förlikning mellan parterna.

I januari anlände även tre vikarier från SKUT, bland dem biskop emeritus Tuulikki Koivunen Bylund. Deras kontrakt uppfattades av många i den lokala församlingen som påtvingad av SKUT och nu förefaller det som att meningsskiljaktigheterna föranlett en viktig del av Kyrkorådet att avgå.
– Härmed får jag, Anssi Lakomaa, som nuvarande kyrkorådsordförande meddela att jag avsäger mig mitt uppdrag med omedelbar verkan. Det finns en åsiktsskillnad i styrelsen som jag inte kan deltaga i, uppger Lakommaa i nyhetsbrevet.

Det framgår ej i detalj vilka åsiktsskillnaderna är, men styrelsemedlemmen Kalle Sigge döljer inte sitt missnöje:
– När jag accepterade att bli ordinarie ledamot i Kyrkorådet var min förhoppning att arbetet skulle präglas av transparens och ärlighet. Men nu efter en kort tid har det visat sig att det inte fungerat så. Jag har därför valt att med omedelbar verkan avgå ur kyrkorådet.

De tre övriga, som i en gemensam skrift daterad 23 mars annonserat sin avgång, är vice ordföranden Mathias Friman, ledamoten Karl Klinga samt suppleanten Ann-Britt Ödman. Den senare tillägger att hon ”saknar förtroende för styrelsens fortsatta arbete och kan inte gå emot mitt rättspatos”.

Svenska kyrkan på Costa del Sol uppger att de vakanta platserna ej kan tillsättas förrän vid en extra styrelsestämma i höst.
”Vi beklagar att dessa nödgats avgå. Deras erfarenheter och kompetens som ledamöter i kyrkorådet kommer att vara saknade. Vi tackar för ett gott samarbete och önskar Guds rika välsignelse i deras liv och fortsatta gärning”, undertecknar de tre anställda av SKUT för tillfället på Costa del Sol Tuulikki Koivunen Bylund, kyrkoherde, Joakim Johansson, komminister samt Maria Starborg, kyrkassistent.