Coronaviruset har försatt det spanska rättsväsendet i en kris utan motstycke, efter många års brist på modernisering, investeringar och konsensus. Det skriver tidningen El Diario. Domstolarnas redan extrema överbelastning ökar för varje dag som larmtillståndet pågår. Vid återgången väntar dessutom ett oändligt antal processer härrörande från Covid-19; processer relaterade till permitteringar, konkurser, överklagande av böter, ökat kvinnovåld i hemmen och åtal mot ansvariga politiker.

Rättsväsendet står just nu så gott som helt stilla. Alla rättsfall utan akut karaktär har stoppats sedan 14 mars. Endast ett begränsat antal fall hanteras, de som anses fundamentala, medan resten har skjutits på framtiden utan nya datum och utan lösningar för hur överbelastningen ska hanteras vid återgången till normal aktivitet.

Coronakrisen slår mot ett rättssystem som aldrig tycks påbörja den länge efterfrågade moderniseringsprocessen samt en utökning av resurserna. Justitiedepartementet har haft sex olika ministrar under de senaste tio åren och ingen av dem har dragit igång den omfattande reform som branschförbunden krävt sedan många år, och som till slut ledde till en strejk 2019 för förbättrade löner och ökad personalstyrka på landets domstolar. Försöken till digitalisering har inte heller uppnått de önskade effekterna.

Spanska ombudsmannen skriver regelbundet omfattande rapporter om de rättsliga förseningarna. I den senaste klargjordes att hälften av överklagandena från privatpersoner gäller försenade rättsprocesser. En av de stora bovarna i dramat är de så kallade ”cláusulas suelo”, bankernas oskäliga klausuler gällande räntegolv, som gett upphov till en mängd rättsprocesser de senaste tre åren.

Situationen kompliceras nu ytterligare, i och med den påtvingade stängningen och den lavin av juridiska fordringar som kommer i spåren av Covid-19. Det råder stor oro för dels arbetsbördan, dels för hur säkerheten ska kunna garanteras.
– Det finns domstolar i Madrid där det jobbar 3 000 personer, säger María Jesús del Barco till El Diario. Hon är domare i Madrid och taleskvinna för branschorganisationen Asociación Profesional de la Magistratura (APM). F

örbundet efterfrågar en gradvis återgång och omedelbara åtgärder. 

– Utan ökade mänskliga och materiella resurser är det omöjligt att hantera vad som väntar, säger Del Barco. Hon kritiserar Domstolsrådets förslag att göra som med räntegolven, där särskilda domstolar fick ta hand om den lavin av krav som kom efter ny praxis.
– Inkapslingen har lett till att vi har domstolar med tusentals fall med förväntade handläggningstider på flera år. Det kan inte vara en modell att följa. För att minska antalet rättstvister och effektivisera processerna föreslår APM istället enhetliga kriterier och främjande av avtal som görs utan domstolsinblandning.


Carlos Javier Galán, domare i Algeciras, berättar i El Diario att inte ens de rättegångar som ansetts akuta har genomförts den senaste tiden. Då det inte fanns garantier för den personliga säkerheten eller tillräckligt med skyddsmaterial, har alla inblandade parter valt att inte ta några risker. Men den största delen av överbelastningen står inte coronaviruset för, utan handlar om strukturella problem som det under många år saknats politisk vilja att lösa, menar Galán. 


Justitiedepartementet håller sedan några veckor tillbaka på att ta fram en åtgärdsplan som inkluderar både organisatoriska och teknologiska lösningar för en smidigare återaktivering, när larmsituationen är över. Bland förslagen finns utökade arbetsdagar, där även eftermiddagar inkluderas och att rättegångar ska fortsätta hållas under sommaren. Samt olika digitala lösningar för att öka effektiviteten.