Konkurrensverket CNMC utdelade 2015 en bot på 20 miljoner euro till Repsol och tio miljoner euro till Cepsa för kartellbildning. Detta efter att de befunnits ha avtalat priser sinsemellan under flera år. Nu finner dock Högsta domstolen att utredningen som ledde till boten drog över den maximala behandlingstiden, som är fastställd till 18 månader. Den drogs bland annat över på grund av att ärendet var låst på EU-nivå i nära en månad.

Högsta domstolen finner administrativa felaktigheter i behandlingen av ärendet och ogiltigförklarar därmed böterna, utan att gå in på själva sakfrågan. Repsol och Cepsa undgår därmed böter, trots att de befinns ha brutit mot konkurrensreglerna.