2022-10-04 19:02:34
SJÄLVKLART att det gäller spansk rätt i Spanien. Även hyresavtalet ska vara i enlighet med LAU (Ley de arrendamientos urbanos). Det spelar ingen roll att både du och dina hyresgäster är svenskar.
Du borde ha rådfrågat en advokat innan du satte igång med uthyrningen.
M

Expertsvar:2022-10-05 14:46:25

Hej Tuffe,
Jag väljer att formulera om din fråga till två separata frågor. Fråga 1: Vilket lands domstol är behörig att lösa tvisten? Fråga 2: Vilket lands lag ska tillämpas?
Fråga 1 besvaras av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område. Se särskilt artikel 24.1 som jag citerar nedan:
”Följande domstolar i en medlemsstat ska, oberoende av var parterna har hemvist, ha exklusiv behörighet: Om talan avser sakrätt i fast egendom eller nyttjanderätt till fast egendom, domstolarna i den medlemsstat där egendomen är belägen. Om talan avser avtal om nyttjanderätt till fast egendom för tillfälligt privat bruk under en tid av högst sex på varandra följande månader, ska emellertid även domstolarna i den medlemsstat där svaranden har hemvist vara behöriga under förutsättning att nyttjanderättshavaren är en fysisk person och att ägaren och nyttjanderättshavaren har hemvist i samma medlemsstat.”
Fråga 2 besvaras av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser. Se särskilt artikel 3.1 som jag citerar nedan:
”På ett avtal tillämpas den lag som parterna har valt. Lagvalet ska vara uttryckligt eller klart framgå av avtalsvillkoren eller av övriga omständigheter. Genom sitt val kan parterna ange tillämplig lag för hela avtalet eller för endast en del av det.”

Kommentar: av din fråga framkommer det inte om parterna har gjort något uttryckligt och klart lagval. Jag utgår från att ni INTE har avtalat om vilket lands lag som ska tillämpas. Därför citerar jag relevanta led i artikel 4.1 ”Tillämplig lag i avsaknad av parternas lagval…c) Avtal som avser sakrätt till fast egendom eller hyra av fast egendom ska vara underkastade lagen i det land där egendomen är belägen. d) Utan hinder av vad som sägs i led c ska avtal om hyra av fast egendom för tillfälligt personligt bruk i högst sex månader i följd vara underkastade lagen i det land där hyresvärden har sin vanliga vistelseort, förutsatt att hyresgästen är en fysisk person som har sin vanliga vistelseort i samma land”.
Eftersom jag inte har sett avtalet och inte känner till alla omständigheter i fallet, kan jag inte svara konkret på din fråga. Dock får jag intrycket av att det handlar om hyra av fast egendom i Spanien för ”tillfälligt personligt bruk i högst sex månader” (eftersom du beskriver att hyresgästen är skriven i Sverige). Alltså borde det vara möjligt för er att väcka talan i den domstol där svaranden (hyresgästen) har sin hemvist och hävda att svensk rätt ska tillämpas, med stöd av ovan nämnda förordningar.

Vänliga hälsningar,
Charlotte Andersson
Jurist & Abogada
www.linguaiuris.com

Linguaiuris