(Publicerad 2006-04-14) Marbellas borgmästare Jesús Gil y Gil vägrar nämna henne vid namn utan kallar henne kort och kort för "blondinen". Isabel García Marcos är utbildad sjukhusadministratör och sedan 1991 ledare för socialistpartiet PSOE i Marbella kommun. Som oppositionsledare gentemot ett oberoende parti som GIL, som åtnjuter egen bred majoritet i kommunen, är hon ofta måltavla för en rad anklagelser och personliga påhopp.

Sitter du på den svåraste oppositionsposten i Spanien?
—Den är onekligen tuff! Borgmästaren Jesús Gil y Gil är ju en mycket unik personlighet och ytterst odemokratisk i sitt sätt att agera. Han har dessutom själv sagt vid flera tillfällen att han inte är en politiker i egentlig bemärkelse. Gil agerar nästan uteslutande i eget intresse och han driver Marbella som om han vore en feudalherre.

Vad är det som motiverar dig att fortsätta?
—Det är främst ideologiska skäl. Jag tror på rättssamhället och någon måste ju stå upp och försvara de demokratiska principerna. Det har kostat oss spanjorer allt för mycket arbete och tid att uppnå demokrati för att vi bara skall låta den gå förlorad på ett sådant sätt som sker i Marbella. Det är mer de demokratiska principerna än de rent politiska som driver mig. Tack vare att jag har en annan karriär vid sidan av politiken är jag inte heller bekymrad för eventuella politiska bakslag.

Hur uppfattar du tilltalsnamnet "La rubia" (blondinen)?
—Jag tar det på ett skämtsamt sätt och rent fysiskt så stämmer det ju. Gil har kallat mig betydligt värre saker än så men jag har aldrig frestats att ge tillbaka med samma mynt. Det förefaller betydligt rimligare att prata om konkreta politiska saker.

Drivs spansk lokalpolitik i domstolarna?
—Absolut inte! Däremot är man ibland tvungen att vända sig till rättsliga instanser när det begås direkt olagliga saker som man inte lyckas förhindra på politisk väg. Det är ingen tillfällighet att Jesús Gil är den borgmästare som blivit fälld flest gånger av regionaldomstolen för grundlagsöverträdelser.

Du har framträtt vid ett par tillfällen i debattprogram på TV där du anmärkt på den politiska situationen i Marbella. Hur motiverar du det agerandet?
—Det är faktiskt ovanligt att jag ställer upp i liknande program, främst av den anledningen att Jesús Gil kategoriskt vägrar ställa upp i en debatt öga mot öga med mig. Det är ingen hemlighet att Gil har stort inflytande i en rad medier och ett grundkrav som han ställer för att vara med i en politisk intervju är att jag inte får närvara. Det är därför bara ovanligt modiga och oberoende TV-journalister som vågar bjuda in mig vid något tillfälle. Det har hänt att Gil gått i svaromål per telefon men debatten från hans sida går alltid över i förolämpningar och personliga påhopp, som jag själv försöker undvika.

Trots att samtliga oppositionspartier i Marbella ideligen kritiserar det styrande partiet GIL och anklagar dem för att begå olagligheter har partiet erhållit egen majoritet vid samtliga lokalval där de ställt upp. Nu har de 19 platser av 23 i fullmäktige. Hur förklarar du det breda stöd som GIL trots allt åtnjuter?
—Det finns naturligtvis många skäl. Ett är att en stor del av innevånarna i Marbella härstammar från någon annan plats och att de lockats hit för att tjäna pengar. Dessa gick 1991 på Jesús Gils löften om att de skulle få en bättre ekonomi om de röstade på GIL. Vid den tidpunkten rådde en djup ekonomisk kris längs hela kusten och i synnerhet i Marbella. Det skall inte heller förnekas att Marbella under hela andra halvan av 80-talet hade en mycket bristfällig kommunledning. PSOE, som regerade, får ta på sig en hel del av skulden men ett annat viktigt skäl till detta var att socialistpartiet regerade i minoritet, vilket ledde till en närmast ohållbar politisk situation.
—Ett annat skäl till Gils framgångar var skrämseltaktiken där han fick många av kommunens fordringsägare att tro att de aldrig skulle få betalt om de röstade på något annat parti.

Är allt som GIL gjort i kommunen negativt?
—Naturligtvis inte. Partiet har gjort många bra saker i Marbella sedan de kom till makten. Det är främst sättet som de agerar på som vi protesterar mot. I och med att Jesús Gil mest agerar i eget intresse råder en total mörkläggning av kommunledningens arbete och det har ofta tvingat oss att gå till domstol för att få tillgång till handlingar som normalt skall vara offentliga.
—Jesús Gils inledande period vid makten var faktiskt mycket positiv, inte minst att renhållningen organiserades. Ett stort misstag var dock att kontraktera ett dyrt privat bolag från en annan region till vilket kommunen, som bekant, än i dag har en skuld på inte mindre än sju miljarder pesetas. Byggnadspolitiken som förs är uteslutande spekulativ och förödande för Marbella.
—Frågan är dock om det inte är bristen på demokratiska principer som är det mest anmärkningsvärda. Alla innevånare i Marbella borde någon dag se hur det faktiskt går till i fullmäktige. Dessutom har Gil personligen inte lett ett enda fullmäktigemöte sedan det senaste valet för två år sedan. Om det är på grund av ointresse eller för att han personligen inte vågar ge sig i någon debatt låter jag vara osagt men vi anser det vara under all kritik.

Vad erbjuder PSOE för politiskt alternativ?
—Marbella är en unik plats med stark exklusiv prägel och därmed inte direkt en kommun som andas vänstersympatier. Det är något som både vi inom PSOE och andra partier på vänsterkanten måste vara medvetna om och anpassa oss efter. Vårt politiska program är fullt av projekt till glädje för kommunens innevånare, med den viktiga skillnaden att det är baserat på öppenhet och demokratiska principer.

Vad skiljer enligt dig Marbella från andra kommuner?
—Trots att Marbella är en relativt liten kommun med knappt 100 000 fasta innevånare så har orten gjort sig ett namn internationellt. Tyvärr ser jag hur kommunen allt mer i första hand förknippas med vår borgmästare och jag bevittnar ofta hur utomstående uttrycker sin oförståelse över att Gil valts till sin post.

Har de svenska residenterna någon viktig roll i Marbellas framtid?
—Svenskar, liksom andra européer, har en mycket större demokratisk erfarenhet än vi spanjorer. Deras roll är därför mycket viktig, inte minst då deras inflytande ökar nu när de har rösträtt. Jag tror att utlänningarna till stor del kan bli Marbellas demokratiska räddning. Personligen anser jag att mitt eget parti hittills gjort för lite för att stärka banden med den utländska kolonien på Costa del Sol och jag hoppas att det skall bli ändring på det inom en snar framtid.
—En mycket viktig fråga som jag vill driva är att utlänningar inte skall känna sig rättslösa. De som vågar investera i vår kommun skall känna sig trygga. I dag är det tyvärr många som blir avskräckta på grund av de många tvivelaktiga byggprojekt som genomförs. Ingen vill ju satsa på ett byggprojekt där man senare riskerar att få riva allt på grund av att det visat sig vara olagligt.

Ser du sig som en framtida borgmästare?
—Just nu ser jag mig som oppositionsledare. Tanken skrämmer mig dock inte. Jag är van att administrera och samtliga institutioner som jag ansvarat för har gått bra, eller till och med mycket bra. Under mina år som sjukhusadministratör blev jag något av en expert på att rädda institutioner som sviktade. Det var förmodligen det som PSOE tänkte på när de 1991 utsåg mig att ta över ledningen för partiet i Marbella.
—Det jag kan erbjuda är en praktisk, effektiv ledning av kommunen - och laglig!