Byggavfallet i Spanien utgör omkring 40 procent av alla sopor, men till skillnad mot hushållsavfall återvinns byggrester i väldigt liten utsträckning. Det är särskilt anmärkningsvärt med tanke på att den övervägande delen av byggresterna lämpar sig utmärkt för återanvändning.

En artikel i tidningen El País visar att byggsektorn i Spanien ligger under EU-genomsnittet i återvinning och fortfarande finns ett stort antal olagliga tippar, där byggrester samlas på hög. Problemet hade kunnat tyglas bättre om myndigheterna införde striktare krav och kontroller, i samband med utdelningen av bygglicenser.

EU-statistik visar att byggresterna utgör ett ton per innevånare och år.