Treårsregeln återfinns endast i skatteavtalet med Spanien. Den medför i de flesta fall att svenska medborgare som flyttar till Spanien tvingas avveckla allt som anses vara av väsentlig anknytning i Sverige. Annars riskerar vederbörande att fortsatt befinnas vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Trots att denne bor i Spanien.

Det anmärkningsvärda med det svensk-spanska skatteavtalet är att hemvisten inte fastställs enligt den normala så kallade stegen, det vill säga i första hand bostad, följt av huvudsaklig verksamhet, vistelseort samt i sista hand medborgarskap. I stället sker en bedömning i varje enskilt fall.

Om överenskommelse inte nås mellan svenska och spanska myndigheter måste personen leva med dubbel hemvist. Effekten blir dubbel skatt. Det finns förvisso mekanismer för att lösa tvister, men vägen dit är lång och krånglig.

Många svenskar som flyttat permanent till Spanien har på grund av denna regel tvingats sälja kvarvarande bostäder i Sverige, som de i många fall velat behålla som exempelvis sommarboende. Denna klart diskriminerande regel, jämfört med vad som gäller mellan Sverige och alla andra länder, har föranlett Haga Kapital att skicka en speciell förfrågan till finansministern Magdalena Andersson. Svaret från finansdepartementet är följande:

“Det pågår nu skatteavtalsförhandlingar med Spanien, där bland annat den fråga du lyfter om den så kallade treårsregeln är föremål för översyn. Det går dock i nuläget inte att ge något klart besked om när förhandlingen kommer att vara avslutad och vad det exakta utfallet i de olika sakfrågorna kommer att bli.”

I det fall treårsregeln slopas kan svenska medborgare flytta till Spanien och samtidigt behålla sitt boende i Sverige. Nuvarande diskriminering försvinner, då personens hemvist då kan fastställas enligt en regelstyrd regim istället för nuvarande överenskommelse.

Haga Kapital uppmanar spaniensvenskar att ta kontakt med nyckelpersoner i den svenska administrationen för att utöva påtryckning för ett slopande av treårsregeln. De har på sin hemsida publicerat en lista med namn och mailadresser:
http://www.hagakapital.com

Haga Kapital har även producerat en Power Point för den som önskar mer information om hur treårsregeln egentligen fungerar. Den kan kan ses här:
http://www.hagakapital.com