Jan Westerlund valdes till ordförande för mötet, en roll som han under årens lopp spelat många gånger. Efter en något hetsig diskussion om dagordningen läste kyrkoherde Mattias Andersson upp verksamhetsberättelsen för 2010. Han fick några kritiska frågor men ett tydligt erkännande för de många aktiviteter som genomförts.  

Den ekonomiska redovisningen visade att resultatet för år 2010 varit positivt och att ytterligare euro lagts till den lilla förmögenhet som församlingen sparat ihop under många år. Revisionen hade inga anmärkningar och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.  

Fem motioner hade lämnats in och alla befölls utan reservationer trots att kyrkorådet i ett tidigare kyrkorådsmöte inte ställt sig bakom motionerna. Det kontroversiella beslutet av kyrkorådet att ej bevilja nya medlemsskap i församlingen under 2011 revs upp och kyrkostämman beslöt att nya medlemmar skall accepteras.  

SKUT kan ej köra över församlingen
Ordföranden och medlemmarna i det s.k KYRKVÄRNET, Olof Montelius, Alex Westin, Tage Skoog samt Rolf Johansson (denne kunde inte delta i mötet) poängterade att Svenska Kyrkan Costa del Sol är en självständig juridisk enhet och att SKUT därför inte kan besluta om en nedläggning av församlingen. Enligt stadgarna, tagna  den 25/3  1997, där församlingen är registrerad med register nr 50-SG i Ministeriet de Justicia y Interior, skall ett beslut om upplösning av församlingen fattas med 2/3 majoritet av två på varandra följande stämmor - och detta är inte aktuellt!  

Däremot kan Nämnden för Svenska Kyrkan i utlandet besluta att dra in de fyra tjänster som man nu finansierar och det årliga kontanta bidraget för driftsbudgeten. För SKUT är detta en nedläggning men verksamheten skulle kunna fortsätta om än i reducerad omfattning. Kyrkolokalen ägs av SKUT men församlingen hoppas kunna förhandla fram en ordning där man kan hyra den eller överta den på förmånliga villkor.  

På kyrkostämman beslöts att en kommitté adjungerad till kyrkorådet skulle bildas. På stämman valdes Alex Westin, Tage Skoog, Rolf Johansson samt Olof Montelius att ingå i denna kommitté med framtida rapporteringsskyldighet till församlingens högsta beslutande organ, d v s Kyrkostämman. Den huvudsakliga arbetsuppgiften för kommittén är att tillsammans med kyrkorådet arbeta för kyrkans framtid.  

Kommitté nonchalerad
Onsdagen den 27 april träffade kyrkorådet Stefan Bergmark, regionchef i SKUT. Den nybildade kommittén hade ej inbjudits av kyrkorådet och en av medlemmarna, Tage Skoog, har nu hoppat av eftersom han kände att han inte var välkommen i överläggningarna. Det är en stor förlust i denna dramatiska situation som kyrkan på Costa del Sol befinner sig i. Hans kompetens och erfarenhet som företagare har betytt mycket för samarbetet hittills.. Alex Westin och Olof Montelius deltog trots att de inte var inbjudna.  

Stefan Bergmark klargjorde att församlingen i Fuengirola inte kan få disponera eller hyra lokalen. Den skall säljas och församlingen utlovas inte någon favoriserad behandling om den (som stämman beslutat) skulle lämna ett anbud. Olof Montelius framförde kritik mot det snabba förfarandet kring nedläggningen och menade att det borde vara naturligt med en successiv avveckling för att ge tid att försöka konstruera en kyrklig verksamhet till den avsevärda svenska befolkningens tjänst  

På frågan om SKUT tänker begära att församlingen säljer alla tillgångar och sedan skickar alla pengar till SKUT kunde Stefan Bergmark inte ge något definitivt svar och menade att det är en annan avdelning inom svenska kyrkan (d.v.s. den juridiska?) som handhar sådana ärenden. Det blev inte något svar om SKUT hade rätt att kunna göra detta beslag. Därmed saknas en grund för den utsedda kommittén och förhoppningsvis tillsammans med kyrkorådet att kunna framarbeta en plan eller budget för 2012.  

Kyrkorådet har kallat till möte på söndag. Medlemmarna i den kommitté som adjungerats till kyrkorådet har inte kallats i strid mot kyrkostämmans beslut.  

Bristande reaktion
Enligt min mening har kyrkorådet gjort ett stort misstag som i samband med aviseringen av en hotad nedläggning inte kallade in en extra kyrkostämma för att inhämta synpunkter, förslag och reaktioner. I ett demokratiskt och respektabelt allmänt förfarande skulle detta har varit nödvändig. En av orsakerna till den spänning som i dag råder inom församlingen är avsaknaden av ett sådant möte och att det givit delar av församlingen den uppfattningen att några ledamöter inom kyrkorådet ansett sig vara en underavdelning till SKUT och att församlingens intressen  kommit i andra hand. Det är kanske möjligt att det inte är så men det faktum kvarstår at enligt kommitténs uppfattning har kyrkorådet inte nämnbart intresserat sig för framtidsfrågan.  

Kyrkoherde Mattias Andersson har naturligtvis under hela detta skede dubbla lojaliteter. I samband med en sådan komplicerad situation har han hedervärt deklarerat att han inte kommer att engagera sig i församlingens framtida frågor eftersom hans tjänst upphör under försommaren.  

Ordning på de andra kyrkorna
Den finska kyrkan på Costa del Sol har fyra anställda, varav tre präster. Fuengirola är den finska kyrkans centrum för större delen av Spanien och Portugal - Madrid, Barcelona, Mallorca och Lissabon. Man har en omfattande gudstjänst-och diakonal verksamhet riktad till en befolkning som till antalet är mindre än den svenska.  

Den norska kyrkan känner vi väl till genom det stimulerande  och fina samarbete som funnits under åren. Som bekant har norska kyrkan personal som är en stor tillgång i den svenskägda lokalen. Norska gudstjänster har firats var 14:e dag tillsammans med andra begivenheter.  

Det är tragiskt att SKUT i sina besparingsförslag inte tagit hänsyn till den stora svenska befolkningen på Costa del Sol utan abrupt överger oss.  

Kyrkvärnet har för avsikt är att göra ytterligare ett försök att presentera ett alternativt förslag för framtida drift till SKUT Till er läsare! Hör gärna av er via email till någon av oss som finns kvar här på kusten under sommaren.

Olof Montelius victoriomontelius@hotmail.com
Alex Westin alexwestin13@gmail.com