Spanien antog i december 2022 en ny lag om startupbolag vilken även innehåller regler om digitala nomader. Syftet med lagen är att attrahera och främja entreprenörskap och teknisk innovation och att leva upp till ”EU startup nation standard”, ett initiativ som strävar efter att göra Europa till den mest attraktiva start- och expansionskontinenten. Den effektiva tillämpningen av lagen har dock varit trögstartad och dröjde till juli 2023, då ett ministerbeslut publicerades med genomförandebestämmelser för certifieringen av startupbolag.

Begreppet startupbolag (på spanska ”empresa emergente”) definieras i lagen och bygger på att bolaget ska uppfylla ett antal kriterier. Bolaget ska ha bildats för max fem år sedan (eller max sju år sedan om bolagets verksamhet tillhör vissa strategiska sektorer). Det ska ha sitt registrerade säte eller fasta driftsställe i Spanien. Minst 60 procent av bolagets anställda ska ha ett spanskt anställningsavtal. Bolaget ska inte vara börsnoterat, det ska inte ha betalat ut vinst och dess omsättning får inte överskrida tio miljoner euro. Sist men inte minst ska bolagets verksamhet vara innovativ och uppskalbar.

För att klassificeras som ett startupbolag och dra nytta av skatterättsliga fördelar måste en ansökan skickas in till den offentliga institutionen ENISA (Empresa Nacional de Innovación S.A.), som granskar och intygar att bolaget i fråga uppfyller kriterierna. Handläggningstiden hos ENISA är max tre månader och så snart ett intyg har erhållits, som styrker att företaget är ett startupbolag gäller ett antal skatterättsliga fördelar jämfört med andra bolag. Bland de viktigaste fördelarna kan nämnas följande:

• Bolagsskatten (Impuesto de Sociedades) är 15 procent för startupbolag under det första beskattningsåret som bolaget går med vinst och de tre efterföljande åren. Detsamma gäller bolag som inte har sitt säte i Spanien, men som har fast driftsställe i Spanien och därmed deklarerar ”Impuesto sobre la Renta de No Residentes” i Spanien. Startupbolag har även fördelaktiga regler för att skjuta upp betalning av skatt.

• Privata aktiebolag (”sociedad de responsabilidad limitada, S.L.”) kan under vissa förutsättningar tillåtas förvärva sina egna aktier, upp till 20 procent av aktiekapitalet samt ge aktierna till bolagets styrelseledamöter, anställda eller samarbetspartners, i syfte att genomföra ett belöningssystem.

• Anställda i ett startupbolag kan ta emot aktieoptioner (”stock options”) till ett värde upp till 50.000 euro per år, skattefritt.

Distansarbetare och digitala nomader har ofta en komplex skattesituation som beror på en rad olika faktorer. Detta behandlades också av Ruben Larsen på Haga Kapital, i en tidigare artikel som publicerats av Sydkusten.

Kommer dina inkomster beskattas i Sverige eller i Spanien om du som svensk medborgare vistas ungefär hälften av året i vartdera landet? Troligtvis kommer du anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Under fem år från det att du lämnar Sverige anses du ha väsentlig anknytning till Sverige, om du inte kan bevisa motsatsen. Samtidigt är det möjligt att Spanien anser att du har din skatterättsliga hemvist i Spanien, om du vistas i landet mer än 183 dagar om året eller om du har dina främsta levnadsintressen eller ekonomiska intressen i Spanien, direkt eller indirekt.

Om den nationella lagstiftningen i respektive land resulterar i att du har skatterättslig hemvist i både Spanien och Sverige och du drabbas av dubbelbeskattning, kan detta i de flesta fall lösas enligt dubbelbeskattningsavtalet som tecknades 1976 mellan Spanien och Sverige. Att undanröja dubbelbeskattning i efterhand kan dock bli en långdragen och kostsam procedur. Förebyggande åtgärder är oftast mer fördelaktiga.

För att attrahera distansarbetare och digitala nomader till Spanien har det särskilda regelverket för inflyttade arbetstagare, entreprenörer och investerare fått ett utökat tillämpningsområde. Detta regelverk kallas ibland ”Ley Beckham”, eftersom fotbollsstjärnan David Beckham var en av de första som drog nytta av det. Numera omfattas distansarbetare i Spanien, oavsett om de är utstationerade av sin arbetsgivare eller distansarbetar på eget initiativ. Även styrelseledamöter i startupbolag kan dra nytta av regelverket. En förutsättning är dock att personen inte erhåller inkomster från ett fast driftsställe i Spanien.

Den främsta fördelen med ”Ley Beckham” är att förvärvsinkomst (lön) beskattas med 24 procent upp till 600.000 euro per år upp till sex år. ”Ley Beckham” är ett frivilligt alternativt regelverk och den som önskar tillämpa detta ska ansöka hos den spanska statliga skattemyndigheten (Agencia tributaria) och bevisa att man uppfyller ett antal kriterier. Om ansökan beviljas anses personen vara ”icke resident” och Spanien har endast beskattningsanspråk på de inkomster som genereras när personen befinner sig i Spanien. Detta medför i sin tur att Spanien inte kan utfärda intyg om skatterättslig hemvist i landet.

Ett annat incitament gäller för den som redan har en anställning i Spanien och parallellt med anställningen bildar ett startupbolag och blir egenföretagare (”autónomo”). Dessa personer slipper betala egenavgifter under de första tre åren.

Distansarbetare och digitala nomader är inte någon homogen grupp med ett gemensamt regelverk. Därför bör möjligheter och risker bedömas utifrån omständigheterna i varje enskilt fall.

Text: Charlotte Andersson
Jurist och abogada (medlem i Sevillas advokatsamfund). Hon driver juristfirman Linguaiuris sedan 2008 och samarbetar med Abbantia Law Firm i frågor som gäller global rörlighet och beskattning.

https://www.linguaiuris.com
https://abbantia.com