Studien, som omfattar svar från 1.127 personer, anger att 37 procent av de tillfrågade äldre föräldrarna har bidragit ekonomiskt till sina söners och döttrars försörjning under det gångna året. Stödet har varierat från att betala räkningar till att täcka allmänna levnadskostnader.

Denna nya dynamik i ekonomiskt stöd mellan generationerna skiljer sig markant från tidigare mönster, där det traditionellt varit de vuxna barnen som bistått sina föräldrar. Två tredjedelar av de tillfrågade i undersökningen upplever dessutom att de nu ger mer stöd till sina barn jämfört med vad de själva fick från sina föräldrar. Detta inkluderar ekonomisk hjälp för att flytta hemifrån och för utbildning. Studien framhäver även att hälften av de tillfrågade har tagit hand om sina barnbarn under det senaste året.

Rapporten behandlar vidare frågor kring arv och äldre generationers syn på arvsrätt. En överväldigande majoritet, 88 procent, anser att föräldrarnas egendom bör ärvas av barnen jämnt fördelat. Endast en mindre andel tror på att spara för att lämna ett arv till sina efterkommande. Vidare framkommer att de flesta, 61 procent, förespråkar en avskaffning eller minskning av arvsskatten.

Studien, som gjorts av Universitetet i Málaga på uppdrag av Fundación BBVA, pekar på att äldre generationer spelar en allt viktigare roll i att upprätthålla familjens ekonomiska välbefinnande. Dessa insikter är särskilt relevanta med tanke på landets demografiska förändringar, med en åldrande befolkning och nya familjestrukturer.