Beslutet fattas mot bakgrund av den rådande vattenbristen, som bland annat lett till restriktioner för bevattningar vid angränsande Axarquía. De verksamheter som behöver tillgång till större mängder vatten för sina odlingar uppmanas att presentera en ansökan till kommunen. Det poängteras dock att de själva måste bekosta de pumpar som behövs för att kunna komma åt vattnet från reningsanläggningen.