En statlig rapport anger att missbruket av alkohol och droger i trafiken ökar. Andelen offer 2020 som befanns vara påverkade uppgick till 48,7 procent, av de fall som genomgått undersökning.

Tendensen är tydlig, då en stor andel av dödsolyckorna i Spanien inträffar på helger och nattetid. Av de offer som befanns ha varit påverkade förra året hade 69,8 procent druckit alkohol, 43,1 procent hade intagit droger som kokain eller cannabis och 23,7 procent någon typ av medicinska preparat. Drygt 90 procent var män och den åldersgrupp som främst drabbades var mellan 25 och 54 år.