SKUT har hittills betalt fyra tjänster - präst, diakon, kantor och husmor – och dessutom givit ett stort kontant årligt bidrag. Efter nästa årsskifte dras hela stödet in! Men vi kan till att börja med hoppas på ett positivt svar på den hemställan som lämnades vid mötet. I denna begärs att utredningen görs om, och att alternativa möjligheter för församlingen prövas. I väntan på utredningsresultatet skall inte församlingen läggas ner eller fastigheter försäljas. Representanterna från SKUT lovade att ta med sig ”den kraft och det engagemang” som demonstrerats, till nämnden när frågan skall behandlas.

Ett motiv som använts i valet mellan Fuengirola och Torrevieja var antal medlemmar i församlingarna och det lokala engagemanget. Torrevieja har under fyra år haft ett mycket erfaret, kompetent och engagerat prästpar. En liten församling utan kyrka har utvecklats till en med 360 medlemmar, varav många mycket aktiva, i en hyrd fin kyrka i tre plan. Men paret pensioneras nu och flyttar till Sverige till sommaren. Vad händer då?

Församlingar går upp ibland och ner ibland. Den i Fuengirola har gamla anor, har tidvis varit mycket stor och underlaget och möjligheterna här är mycket stora.
Men det går också att fortsätta utan det massiva stödet från SKUT. Vid mötet presenterade jag ett förslag, som går ut på att verksamheten kan baseras på pensionerade präster, som inte får lön men fri bostad och ett traktamente. Detta är ett arrangemang som har fungerat bra på flera håll och boende på Solkusten är attraktivt. Jan Madestam, som vikarierade som präst här ett par veckor, och som har varit regionchef i SKUT ansåg också att förslaget var bra och realistiskt.

Finns intäkter
Intäkter från serveringen, kyrkliga handlingar (texempelvis vigslar) och medlemsavgifter bör räcka väl till att täcka omkostnaderna för präst och lokal. Prästgården, som ägs av församlingen, kan utnyttjas. En viktig förutsättning är naturligtvis ett ökat antal medlemmar i kyrkan och ett större engagemang. De finns emellertid tydliga indikationer på att det kommer att kunna mobiliseras.

Vi måste förhindra att lokalen, som ägs av SKUT, säljs till utomstående. Den måste kunna disponeras av församlingen även i fortsättningen. Fastighetsmarknaden i Spanien är för närvarande sådan att det är svårt att sälja lokalen och i varje fall omöjligt att få ut det värde som den på lite sikt representerar.

Det gäller nu att se till att församlingen överlever nerläggningshotet. På sikt kan vi hoppas på att få tillbaka åtminstone en fast tjänst – en präst eller diakon.
På vårstämman 13 april kan du visa att du tycker att kyrkan skall finnas kvar i Fuengirola.

Alex Westin