Medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan en medborgare och en viss stat, som innebär både rättigheter och skyldigheter. Som svensk medborgare har du en absolut rätt att bo och arbeta i Sverige. Du har också rösträtt till de svenska riksdagsvalen och du kan bli invald i riksdagen. Vissa yrkesgrupper, såsom poliser och yrkesmilitärer i Sverige, måste ha svenskt medborgarskap.

Om du har spanskt medborgarskap har du en rad rättigheter och skyldigheter som fastställs i den spanska grundlagen, bland annat har du rätt att rösta och kandidera i val på riksnivå (Las Cortes Generales) och regional nivå (elecciones autonómicas) i Spanien.

Om du som svensk medborgare är bosatt och mantalsskriven (empadronado) i en spansk kommun, har du rätt att rösta och kandidera i kommunalval i Spanien. Motsvarande rättighet gäller för spanska medborgare som är bosatta i Sverige.
Medborgarskapet saknar betydelse för frågor som gäller skattskyldighet i Spanien och/eller Sverige. Skattskyldigheten är beroende av andra faktorer, såsom din hemvist och dina inkomstkällor.

Samma principer
Ett barn förvärvar svenskt medborgarskap om en av föräldrarna är svensk medborgare. Motsvarande gäller enligt spansk lag: ett barn förvärvar spanskt medborgarskap om en av föräldrarna är spansk medborgare.

Det är också möjligt att förvärva ett visst lands medborgarskap senare i livet, genom adoption, anmälan eller ansökan, om vissa krav uppfylls, som regleras i respektive lands lagar.

Dubbelt medborgarskap
Svensk lag tillåter dubbelt medborgarskap sedan 1 juli 2001, förutsatt att det andra landets lag tillåter dubbelt medborgarskap. Spansk lag är mer restriktiv i frågan om dubbelt medborgarskap. Vad innebär detta i praktiken för personer med anknytning till både Spanien och Sverige?

Barn som föds efter 1 april 2015 till en svensk förälder (mamma eller pappa) förvärvar svenskt medborgarskap från födseln, oavsett var barnet föds. Tidigare var lagen inte könsneutral, det vill säga, lagen hade olika regler beroende på om barnets mamma eller pappa var svensk medborgare, och om föräldrarna var gifta eller inte. Om barnets andra förälder (mamma eller pappa) är spansk medborgare får barnet dessutom spanskt medborgarskap från födseln. Det är alltså möjligt att barn förvärvar både spanskt och svenskt medborgarskap från födseln.

Om du är svensk medborgare och har varit bosatt i Spanien i åtminstone tio år (eller om du är bosatt i Spanien och gift med en spansk medborgare sedan åtminstone ett år tillbaka) har du möjlighet att ansöka om spanskt medborgarskap. Ett av kraven för att din ansökan om spanskt medborgarskap ska godkännas, är att du förklarar att du avsäger dig ditt svenska medborgarskap. Alltså är det inte möjligt att behålla ditt svenska medborgarskap om du ansöker om spanskt medborgarskap.

Eventuella fördelar
Som medborgare i både Spanien och Sverige, har du möjlighet att rösta i båda ländernas val på nationell nivå (val till Riksdagen och Las Cortes Generales). Visst kan det finnas släktband eller känslomässiga band som motiverar ett dubbelt medborgarskap, men i övrigt ser jag inga fördelar.

Eventuella risker
Det finns däremot flera risker med att ha dubbelt medborgarskap. I samband med resor kan du få problem vid gränskontroller om du reser med två pass.
Du riskerar att spanska myndigheter inte kommer att erkänna ditt svenska medborgarskap. Om du skulle gripas av polisen eller frihetsberövas i Spanien, kan spanska myndigheter hindra dig från att träffa personal från Sveriges ambassad eller konsulat.

För närvarande har varken Sverige eller Spanien obligatorisk militärtjänst, men reglerna kan ju ändras i framtiden. Om landet som du är medborgare i inför obligatorisk militärtjänst, kan du bli inkallad att göra militärtjänst i det landet.
Risken för att barn olovligen bortförs till eller hålls kvar i ett annat land, vid skilsmässor och konflikter mellan föräldrar, ökar om barnet har dubbelt medborgarskap och därmed två pass.

Förlorat medborgarskap
Det finns flera situationer som innebär att du förlorar ditt spanska eller svenska medborgarskap. Du kan förlora ditt spanska medborgarskap om du bor utanför Spanien och frivilligt förvärvar ett annat medborgarskap. För att undvika detta bör du inom tre år från det att du blev medborgare i ett annat land (exempelvis Sverige) lämna in en ansökan till Registro Civil (spansk folkbokföringsmyndighet) om att du vill bevara sitt spanska medborgarskap. En sådan ansökan kan också göras via spanskt konsulat.

Du förlorar vidare ditt svenska medborgarskap när du fyller 22 år, om du är född utanför Sverige, aldrig har bott i Sverige och inte heller har några förhållanden som tyder på samhörighet med Sverige. Om denna situation gäller dig kan du ansöka om att behålla ditt svenska medborgarskap innan du fyller 22 år, till Migrationsverket, alternativt via Sveriges ambassad eller karriärkonsulat.

Denna artikel är endast en förenklad sammanfattning av frågor som gäller medborgarskap. Temat kommer att behandlas mer ingående på ett seminarium i Sevilla 4 maj 2016, i samarbete med Svensk-Spanska Handelskammaren och Sydkusten.

Charlotte Andersson
Jurist & Abogada
http://www.linguaiuris.com