Produktiviteten mäter den rikedom varje arbetare genererar och anses vara avgörande för att öka levnadsstandarden. Enligt en rapport från januari av det nybildade Observatoriet för Produktivitet och Konkurrenskraft i Spanien (OPCE), har den totala produktiviteten i Spanien förbättrats sedan 2013, men ännu inte nått upp till nivåerna vid millenieskiftet. År 2022 var produktiviteten 7,3 procent lägre än år 2000, vilket skiljer sig mot exempelvis USA och Tyskland, som sett förbättringar på 15 respektive tolv procent. Det skriver El País.

Ett flertal faktorer anses bidra till denna stagnation, bland andra låga investeringar i immateriella tillgångar och svårigheter för småföretag att växa. Dessutom utgör dominansen av sektorer som bygg och turism, där det finns mindre utrymme för produktivitetsförbättringar, ett stort handikapp.

En annan viktig aspekt är Spaniens företagsstruktur, där över 80 procent är små och medelstora företag med mindre än tre anställda. De har begränsad förmåga att implementera ny teknik och professionell förvaltning. Marknadsfragmentering på grund av systemet med autonoma regioner och byråkratiska hinder när antalet anställda överstiger 50 personer, nämns också som hinder för tillväxt.

Trots befintliga resurser, som det digitala paketet för småföretag, pekar experter på bristen på långsiktiga planer och stöd, jämfört med exempelvis Tyskland. Dessutom ifrågasätts argumentet om brist på kvalificerad arbetskraft, i ljuset av överkvalificering och den höga andelen högskoleutbildade utan arbete.

Produktivitetsförbättringar är en förutsättning för hållbara löneökningar, men trots en, om än svag men, stabil tillväxt i produktivitet sedan 90-talet har löneökningarna i Spanien uteblivit. Enligt ekonomen Nacho Álvarez har produktivitetsvinsterna distribuerats ojämnt, med fokus på kapitalinkomster snarare än reallöner.

För att överbrygga denna klyfta mellan produktivitet och löneutveckling förespråkas kombinerade strategier som inkluderar både produktivitetsförbättringar och en rättvis fördelning av inkomsterna. Enligt teorin om effektivitetslöner kan bättre arbetsförhållanden leda till ökad produktivitet genom minskade övervakningskostnader och lägre personalomsättning, en modell som stöds av ekonomipristagarna George Akerlof och Janet Yellen.

Spanien står inför utmaningen att balansera behovet av produktivitetsförbättringar med att säkerställa rättvisa löneökningar, ett steg mot en mer hållbar och inkluderande ekonomisk modell, summerar El País.