2019-12-02 19:18:22

Den genomsnittliga kommunala skattesatsen för 2019 är 32,19 procent.
Bjuvs kommun har 32,17. Nära genomsnittliga beloppet och därför användbart om man kontrollerar vad man skall betala i skatt på Skatteverkets sida https://app.skatteverket.se
Gunnar
2019-12-05 08:03:12
Jag bor i UK och sink-skatten är nu 25%; tidigare 20% ett par år och dessförinnan 25%. Bott + jobbat 8 år i Norge (= samma pension, som 36 år 100% i jobb i Sverige) därför vet jag.
Pirrelille
2019-12-06 10:48:07

Man betalar inte skatt enligt den skattesats som gäller på grund av att skatten är progressiv och därför inte 32,19 % på alla olika inkomster.
Till skillnad mot SINK-skatten där man betalar 25 % efter avdrag för fribeloppet. Det innebär att inkomsterna är skattepliktiga till den del de överstiger fribeloppet, som för 2019 är 2983 kr / månad. Alltså pensionen beskattas endast till den del den varje månad överstiger 1/12 av 0,77 prisbasbelopp.
Enligt information jag fått från Skatteverket gäller följande.
För vanlig skatt gäller att för kunna få grundavdrag och andra personliga avdrag ska minst 90 procent av inkomsterna beskattas i Sverige. Som begränsat skattskyldig beskattas du endast för inkomster som har källa i Sverige. Om du har pension från utlandet som begränsat skattskyldig i Sverige beskattas inte de inkomsterna här. Tänk på att detta endast avser förvärvsinkomster d.v.s tjänsteinkomster och pensionsinkomster.
Ränteinkomster beskattas inte i Sverige om man är begränsat skattskyldig här. 
Man kan inte få reducerat grundavdrag om man har mindre än 90%.
Men får alltså helt grundavdrag eller inget grundavdrag.
Om man är begränsat skattskyldig i Sverige och har valt att beskattas enligt inkomstskattelagen betalar man inte public service-avgiften.
Är man inte folkbokförd i Sverige så betalar man inte heller någon begravningsavgift.
Gunnar